กู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

กู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เมื่อทำงานมีเงินเก็บสักพัก หรือเริ่มคิดจะสร้างครอบครัวกับคนที่รัก ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยกับการมีบ้านหลังแรก เพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นทรัพย์สินในอนาคต เมื่อเริ่มคิดจะกู้ซื้อบ้าน นอกจากเงินเก็บสำรองสำหรับกู้แล้ว WeddingReview.net จะพามาดูกันว่าถ้าจะต้อง “กู้บ้านหลังแรก” ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

กู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

5 เอกสารสำหรับกู้บ้านหลังแรกที่สำคัญ

ธนาคารส่วนใหญ่ต้องการเอกสารสำคัญ 5 หมวดหมู่นี้ สำหรับยื่นกู้บ้าน ได้แก่

กู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?1. เอกสารส่วนตัว

ธนาคารต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของว่าที่ลูกหนี้ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน มีประวัติพื้นฐานเป็นอย่างไร เพื่อยืนยันว่าลูกหนี้มีตัวตนจริง ได้แก่

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้
  • ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ถ้ามี
  • หากสมรสแล้วจะขอดูเอกสารสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส
  • กรณีสมรสแล้ว ก็ต้องมีหนังสือยินยอมถามความสมัครใจจากคู่สมรสแนบอยู่ในสัญญาด้วย

กู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?2. เอกสารทางการเงิน

ธนาคารจะออกสินเชื่อกู้บ้านหลังแรกให้แก่ผู้ที่มีรายได้แน่นอนเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ ก็จะกำหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน เอกสารการขอสินเชื่อกู้บ้านที่ใช้แสดงสถานภาพทางการเงิน ได้แก่

กรณีเป็นพนักงานประจำ

ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ใช้เอกสารสำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน และหลักฐานการเงินอื่นๆ ฉบับจริงเท่านั้น หากจดทะเบียนต้องใช้สำเนาทะเบียนการค้า (ทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนห้างหุ้นส่วน), หลักฐานการเสียภาษีเงินได้, รูปถ่ายกิจการ กรณีเป็นวิชาชีพเฉพาะ ใช้สำเนาใบประกอบวิชาชีพด้วย

นอกจากเอกสารแสดงสถานะทางการเงินในที่กล่าวมานี้ หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกู้บ้าน แต่เคยกู้ซื้อทรัพย์สินอื่นๆ แต่ปิดปัญชีหมดแล้ว หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ ก็สามารถยื่นเพิ่มเติมได้เพื่อเป็นหลักประกันว่ามีรายได้เพียงพอที่จะใช้หนี้ ส่วนใหญ่หากกู้ผ่านตัวแทน หรือโครงการบ้านเขาจะแนะนำให้แนบไปเพิ่มเติม

กู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?3. หนังสือให้ยินยอมตรวจสถานะประวัติค้างชำระหนี้

กู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?4. เอกสารหลักประกัน

หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย เอกสารการวางมัดจำ เป็นสิ่งที่ธนาคารจะใช้พิจารณาเบื้องต้น เพื่อจะเดินทางไปตรวจสอบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ เมื่อกู้ผ่านธนาคารจะนำโฉนดเข้าชื่อเป็นของธนาคารก่อน แล้วหากเราผ่อนชำระกับธนาคารหมด ก็จะทำเรื่องเปลี่ยนชื่อมาเป็นของเราภายหลัง

กู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?5. เอกสารของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)

การเป็นผู้กู้ร่วม ไม่เหมือนการเป็นผู้ค้ำประกันของสินเชื่ออื่นๆ การกู้ร่วมคือผู้กู้ร่วมต้องยื่นเอกสารแสดงตัวตนและรายได้ รวมถึงเอกสารยินยอมให้ตรวจประวัติค้างชำระหนี้กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ด้วย ส่วนมากผู้กู้ร่วมจะเป็นญาติพี่น้อง คู่สมรส บิดามารดา

กู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?อย่าลืมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อซื้อบ้าน

เมื่อกู้ซื้อบ้านแล้ว เท่ากับว่าคุณก็จะมีภาระทางการเงินที่ต้องดูแลมากขึ้น จึงต้องนำรายจ่ายส่วนนี้มาประเมินกับยอดกู้ซื้อบ้านด้วย เช่น

  • ค่าใช้จ่ายวันโอน ได้แก่ ค่าจดจำนอง, อากรแสตมป์, ค่าประเมินพื้นที่ เป็นต้น
  • ค่าใช้จ่ายเมื่อเริ่มเข้าอยู่ ได้แก่ ค่าจดมิเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้า, ค่าเฟอร์นิเจอร์, ค่าต่อเติมเพื่ออยู่อาศัย เป็นต้น
  • ค่าบำรุงรักษารายปี เช่น ค่าส่วนกลาง, ประกันอัคคีภัย, ค่าปรับปรุงบ้าน, ประกันชีวิต เป็นต้น

คุณอาจสนใจ

Report

What do you think?

0 Points
Upvote
สคริปต์พิธีแต่งงานแบบไทยช่วงเช้า สำหรับคู่รักที่จัดงานแต่งงานด้วยตัวเอง

สคริปต์พิธีแต่งงานแบบไทยช่วงเช้า สำหรับจัดงานแต่งงานด้วยตัวเอง

แจก! สคริปต์พิธีแต่งงานช่วงเย็น

แจก! สคริปต์พิธีแต่งงานช่วงเย็น